جستجوی مطلب مورد نظر:

گزارش فروش
تعداد بازدید: 3047
3/9/2015 2:53:12 PM

برای مشاهده آمار و گزارشات فروش خود و همچنین افرادی که از فروشگاه شما بازدید نموده اند و نیز گزارش هفتگی از بازدید فروشگاه شما میتوانید با مراجعه به پنل خود و زبانه گزارشات،گزارش فروش خود را به صورت زیر به همراه مبلغ کل فروش در هفته،ماه و در مجموع به همراه تعداد کل سفارشات مشاهده نمایید.