جستجوی مطلب مورد نظر:

عدم همکاری فروشنده پس از ثبت شکایت درمورد عدم دریافت کالا
تعداد بازدید: 3077
7/29/2015 6:10:11 PM

چنانچه 24 ساعت کاری پس از ثبت شکایت در سایت و تماس هنر من با فروشنده از فروشنده جوابی دریافت نگردید، به منزله عدم همکاری فروشنده خواهد بود و سایت هنر من وجه واریزی خریدار را مسترد می گرداند.